Ak chceš lásku za peniaze, kúp si psa.

Riešenie nevhodného správania

Prečo sa môj pes tak zle správa? To je otázka, ktorú cvičitelia dostávajú vari najčastejšie. Zamyslite sa nad tým. Naozaj sa správa váš pes tak zle, alebo robí iba to, o čom sa domnieva, že je správne? Hlavný dôvod, prečo sa psy zle správajú, je skutočnosť, že sú nútení sa správať určitým spôsobom. Ľudia ich nedostatočne vycvičili a neposkytli im dostatočné podnety. Skôr ako začnete s programom preškoľovania, je dôležité dať psa vyšetriť u veterinára, aby boli vylúčené telesné príčiny ťažkostí.
Pri odstraňovaní niektorých nevhodných prejavov, ako je agresia, prenasledovanie zvierat a problémy počas cestovania autom, zvyčajne nebýva rýchle riešenie po ruke. Pripravte sa na dlhodobý a sústavný program preškoľovania, ako aj na to, že budete potrebovať pomoc profesionálneho cvičiteľa.

Lezenie na nábytok

Lezenie na nábytokLezenie na nábytok
Ak nechcete, aby váš pes sedel na nábytku, zakážte mu to hneď od začiatku, ešte ako šteňaťu. Inak si bude myslieť, že má nárok si vyliezť na nábytok, kedykoľvek sa mu zachce.

1. Ak váš pes nezlezie z nábytku ani vtedy, keď mu to prikážete, chyťte ho prstom za obojok a dajte mu povel Dolu.

2. Ak sa nepohne, jemne, ale pevne ho dajte dolu, a opakujte povel Dolu. Ak sa pokúsi vyskočiť naspäť , zaveľte ostro Nie! Ak to skúsi znova, opäť povedzte Nie! a vyveďte ho z izby. Na chvíľku ho pustite späť a prikážte mu ľahnúť; ak sa zasa pokúsi vyliezť na nábytok, vyveďte ho z izby znova. Čoskoro si uvedomí, že lezenie na nábytok neprinesie odmenu (musí opustiť izbu a je preč od vás), hoci inak by mohol tam zostať s vami.

Domáhanie sa pozornosti

Domáhanie pozornostiDomáhanie pozornostiDomáhanie pozornosti

Ak sa pes domáha vašej pozornosti tým, že skáče a škriabe vás na nohách, keď sa venujete niečomu inému, napríklad sa pokúšate čítať, nemali by ste si ho všímať.
(Zdôvodnenie motivácie správania psa tým, že “o situácii bude uvažovať” a “premýšľať, čo urobiť ďalej”, je trochu nadnesené. Princíp je oveľa jednoduchší, postavený na odmene za žiaduce správanie, respektíve na úmernom treste za nežiaduce správanie; trestom je aj nezáujem alebo nevľúdne vyslovený povel majiteľa).

1. Ak nebudete reagovať, pes sa posadí a bude o situácii uvažovať.

2. Potom si ticho ľahne a bude premýšľať, čo urobiť ďalej.

3. Krátko po tom, čo si ľahne, treba odmeniť jeho žiaduce správanie. Pes si tak spojí, že nedomáhať sa pozornosti je príjemná a pozitívna skúsenosť, vyskakovanie však odmenu neprináša.

Hryzenie

Psy, ktoré rozhryzú veci, ktoré im na tento účel neboli pridelené, môžu čoskoro zničiť zariadenie bytu. Preto je dôležité ničivému správaniu predísť.
Majte v dome po ruke rachotiace plechovky (nádoby s vekom dopoly naplnené kamienkami alebo veľkými sušenými fazuľami). Použite ich vo chvíli, keď uvidíte psa hrýzť do nevhodných predmetov.
Ak váš pes rád žuje niektoré veci, napríklad topánky, nohy od stola alebo čalúnený nábytok, kúpte si odpudivý sprej (dostať v obchodoch s potrebami pre domáce zvieratá) a postriekajte ním tieto predmety. Potom psa povzbudzujte, aby ich “ochutnal”. Zistí, že sa to nevyplatí, lebo majú odpornú chuť a nabudúce to už neurobí.

1. Rachotiacu nádobu hoďte tak, aby pristála neďaleko psa (samozrejme opatrne, aby ho neudrela); prerušíte tým jeho nežiaducu činnosť. Po hlučnom páde plechovky prestane pes žuť alebo prekvapene odskočí. Ak si nie ste isti svojou muškou alebo máte nervózneho psa, plechovoku jednoducho zatraste, aby ste spôsobili hluk.

2. Predmet, ktorý pes obhrýzal, rýchlo vymeňte za hračku alebo psiu žuvačku. Povzbuďte ho, aby si vhodný predmet vzal a žul ho.

3. Dajte psovi aktívnu hračku naplnenú niečím dobrým, aby sa zabavil. Je to vhodné, keď máte prácu; pes sa vtedy zvyčajne nudí a hľadá čokoľvek vhodné na žuvanie.

Fuj!/Nesmieš! – prerušenie nežiaducej činnosti

Cieľ: Cieľom cviku je naučiť psa okamžitému prerušeniu akejkoľvek činnosti na daný povel.
Povel a posunok: Základom je povel “Fuj!”
Podnet: Trhnutie vodítkom.
Postup: Keď sa pes pokúša o nežiaducu činnosť, dáme mu povel “Fuj!” a prudkým trhnutím vodítka mu v činnosti zabránime. Všimnite si, že zatiaľ čo pri iných cvikoch sa doporučuje mierne trhnutie vodítkom, tu naopak ide o prudké trhnutie. Použitie tohto silného podnetu musí byť vzápätí nahradené pochvalou. Tak dochádza ku správnej diferenciácii – k vytváraniu kontrastu medzi požadovaným a nežiaducim počínaním psa.
Základné chyby: Sila trhnutiu neodpovedá sile podnetu vyvolávajúceho nežiaducu činnosť. Zbytočné používanie povelu tam, kde stačila zvýšená intonácia pôvodného povelu. Trhnutie nenadviazalo na počínanie psa, ale na vašu činnosť, a tým došlo k narušeniu ich vzájomného kontaktu.

Sadni! – odloženie psa v polohe sedu

Sadni

Cieľ: Cieľom cviku je naučiť psa na povel alebo na posunok sadnúť na mieste.
Povel a posunok: Základom je povel “Sadni!” a posunok – prsty na pravej ruke sú ohnuté do oblúka a zápästím pohybujeme smerom dopredu.
Podnet: Trhnutie vodítkom nahor a dozadu asi v uhle 45 stupňov a zatlačenie rukou na zadok psa.
Postup: Psa majte na vodítku. Chyťte ho za obojok, prípadne trhnite vodítkom nahor a dozadu v 46 stupňovom uhle a vydajte povel “Sadni!”. Zároveň mu pevne, no nežne zatlačte zadok k zemi, až kým si nesadne. Pridržte ho v tejto polohe a povel opakujte. Vzápätí psa odmeňte pochvalou alebo pochúťkou.
Keď sa pes naučí sadnúť na povel, môžete k nemu pridať aj posunok. Pri vydaní povelu zároveň naznačte posunok. Nezabudnite psa chváliť!
Základné chyby: Silné trhanie vodítkom smerom dopredu, tlačenie rukou na chrbát psa namiesto na zadok, pomalé a nepresné sadanie psa.

Ľahni! – odloženie psa v polohe ľahu

Ľahni

Cieľ: Cieľom cviku je naučiť psa na povel alebo na posunok ľahnúť si.
Povel a posunok: Základom je povel “Ľahni!” a posunok – vystretá dlaň, otočená smerom nadol a ohnutá v zápästí smerujúca (pohybujúca) nadol.
Podnet: Trhnutie vodítka smerom dolu a tlak ruky na kohútik psa.
Postup: Tento povel sa má začať až po zvládnutí povelu “Sadni”. Psa držíme pri ľavej nohe v sede. Vydáme povel “Ľahni!” a súčasne sa prikrčíme v kolenách, pravou rukou trhneme vodítkom smerom kolmo dolu a ľavou rukou pritlačíme psa v kohútiku k zemi. Za zvládnutý cvik psa pochválime!
Základné chyby: Psovod necháva psa nesprávne líhať, používa veľmi silné podnety a pes sa bojí, pri nácviku ľahnutia ťahá vodítkom psa dopredu (pes si vypracováva nežiaducu spojitosť).

Vstaň! – nácvik do polohy stoja

Cieľ: Cieľom cviku je vycvičiť psa tak, aby sa na povel alebo posunok postavil. Tento cvik zaisťuje najlepšiu polohu pri prehliadke, čistení alebo navliekaní postroja pre psa.
Povel a posunok: Základom je povel “Vstaň!” a posunok – vystretá dlaň otočená smerom nahor a ohnutá v zápästí smerujúca (pohybujúca) nahor.
Podnet: Ťah vodítkom a zdvíhanie za slabinu.
Postup: Po povele “Vstaň!” ľahkým ťahom vodítka vpred a tlakom ľavej ruky na slabinu smerom hore nútime psa k postaveniu. Po zaujatí správnej polohy povel zopakujeme a psa pochválime!
Základné chyby: Uhýbanie psa, zmena polohy.

Zostaň! – odloženie psa

Zostaň

Cieľ: Cieľom cviku je naučiť psa zostať samostatne na určenom mieste, v určenej polohe a počas určitej doby.
Povel a posunok: Základom je povel “Zostaň!” a posunok – mierne zatlačenie dlaňou ľavej ruky na špičku ňufáka psa.
Podnet: Trhnutie vodítkom.
Postup: Na začiatok výcviku je najvýhodnejšou polohou poloha psa v ľahu. Psa na vodítku položíme a dáme povel “Zostaň!”, zároveň tlakom ľavej ruky na špičku ňucháča použijeme podľa potreby trhnutie vodítkom. Pomaly ustupujeme od psa a stále opakujeme povel. Ak sa pes pokúsi vstať a nasledovať vás, je nutné sa k nemu ihneď vrátiť, položiť ho na pôvodné miesto a začať znovu. Od psa ustupujeme spočiatku len na niekoľko krokov pred neho, postupne do strán, až konečne psa obchádzame, a to najprv v malých kruhoch, postupne kruh zväčšujeme. Na začiatku výcviku nesmieme neúmerne predlžovať vzdialenosť a dobu. Vždy je treba mať na pamäti, že pri výcviku musíme postupovať od jednoduchého k zložitému.
Po každom odložení sa k psovi vrátime, pochválime ho a dáme mu odmenu.
Pri predlžovaní vzdialenosti pripíname psovi dlhé vodítko. Keď je cvik dostatočne prepracovaný, odopneme vodítko a vzdialenosť postupne predlžujeme. Vždy sa ale k psovi vraciame.
Keď pes opustí miesto, nesmie byť na vzdialenosť usmerňovaný do správnej polohy. Musíme sa k psovi vrátiť, opraviť jeho polohu, napríklad vrátiť na pôvodné miesto a cvik opakovať. Pri psovi nenechávame žiadne predmety, ktoré by ho nepriamo nútili k zotrvaniu na mieste. Ak pes stále odbieha z miesta, možno ho spočiatku pripútať vodítkom ku kolíku.
Tento cvik je pomerne náročný a kladie veľké požiadavky na kľud cvičiteľa. Cvik je nutné neustále opakovať, pretože ho pes veľmi rýchlo zabúda.
Základné chyby: Keď sa k psovi vraciame aby sme ho odmenili za dobre vykonaný cvik, najskôr psa posadíme a potom pochválime. Tým pes nedostáva odmenu za požadovaný cvik, ale za posadenie. Tak vytvárame nežiaduci návyk – pes si pri vašom príchode sadá.

K nohe! – nácvik chôdze pri nohe

Cieľ: Cieľom cviku je dosiahnuť, aby sa pes pohyboval “na voľno” vedľa ľavej nohy a ihneď reagoval na povel alebo na posunok pri každej zmene rýchlosti pohybu alebo zmene smeru.
Povel a posunok: Základom je povel “K nohe!” a posunok – ľahký úder ľavej ruky do stehna.
Podnet: Trhnutie vodítkom.
Postup: Psa máme pri ľavej nohe. Vodítko držíme v pravej ruke tak, aby sme mohli trhnutím reagovať na zrýchlenie alebo spomalenie pohybu psa. Zároveň s vykročením vydáme povel “K nohe!” a ľavou rukou ľahko udrieme dlaňou na stehno. Pravou rukou trhneme vodítkom smerom dopredu, aby pes vykročil súčasne. Len čo pes predbieha alebo zaostáva, dáme povel, posunok a trhneme vodítkom k sebe. Ak ide pes správne vedľa nohy, pochválime ho. Vodítko musí byť stále voľné – nesmie byť napnuté, neskôr sa nacvičuje cvik bez vodítka.
Cvik považujeme za zvládnutý, keď pes poslušne a presne chodí vedľa ľavej nohy bez vodítka a a reaguje na každý náš povel alebo posunok, pri rôznom tempe pohybu, pri obratoch a zastaveniach.
Základné chyby: Príliš silné trhanie vodítkom, výhražná intonácia povelu, vodenie psa na napnutom vodítku, trhanie vodítka pred povelom.

Aport! – prinášanie predmetov

Cieľ: Cieľom cviku je naučiť psa dvíhať a prinášať predmety na váš pokyn.
Povel a posunok: Základom je povel “Aport!” a pomocný povel “Pusť!” a posunok – ukázanie na predmet s naklonením tela.
Podnet: Odmena a predmet.
Postup č. 1: Výcvik začíname so psom na dlhom vodítku. Používame predmet, s ktorým je pes dobre oboznámený. Predmet držíme v pravej ruke. Rýchlymi pohybmi vydráždime psa k uchopeniu predmetu. Pritom vyslovujeme povel “Aport!”. Keď je pes dostatočne vydráždený, umožníme mu predmet uchopiť a pochválime ho. Predmet pritom nepúšťame z ruky, naopak miernym ťahom za predmet priťahujeme psa k sebe. V príhodnom okamžiku dáme psovi povel “Pusť!”. V tomto okamžiku sa musí zmeniť naše chovanie. Zatiaľ čo pri opakovaní povelu “Aport!” v láskavej intonácii bol postup hrou, musí byť povel “Pusť!” daný v ostro rozkazovacej intonácii. Keď pes predmet pustí, odmeníme ho pochúťkou.
Keď si pes zvykne uchopiť predmet z vašej ruky, hodíme pri ďalšom vydráždení predmet 2 až 3 metre pred seba. Súčasne dáme povel “Aport!”. K odhodenému predmetu môžeme bežať spolu so psom. Keď pes predmet uchopí, pochválime ho, povel opakujeme a od psa odbiehame. Pes nás spravidla sám nasleduje a predmet drží. Keď sa pes dostane ku nám, zastavíme čelom k psovi a po povele “Pusť!” mu odoberieme predmet. Za správne odovzdanie odmeníme psa pochúťkou.
Postup č. 2: Otvoríme psovi tlamu a vložíme mu do nej mäkký ľahký predmet. Pritom dáme povel “Aport!” a psa chválime povelom “Dobrý!”. Aby pes nemohol predmet pustiť, podržíme mu dolnú čeľusť. Po 5 až 10 sekundách mu vyberieme predmet z tlamy, pochválime ho a dáme mu pochúťku.
Ak už pes prináša rôzne predmety, cvik postupne sťažujeme, a to odhadzovaním predmetov do väčšej vzdialenosti, predlžovaním intervalu medzi odhadzovaním predmetov a vyslaním psa. Jednoduché aportovanie ukončíme vypracovaním návykov na kľudné a presné prisadnutie a podanie predmetu.
Základné chyby: Stereotypné opakovanie cviku, predčasné vybiehanie, hranie sa s predmetom, jeho púšťanie. Nepresné prisadanie, pomalé a nie priame pribiehanie. Chybou možno nazvať aj prípravu pochúťky pred psom, takže pes predmet predčasne púšťa.

Štekaj! – štekanie na povel

Cieľ: Cieľom cviku je naučiť psa štekať na náš povel alebo posunok.
Povel a posunok: Základom je povel “Štekaj!” a posunok – natiahnuté prsty pravej ruky v zovreté v akomsi zobáku a jeho otváranie.
Podnet: Pochúťka.
Postup: Psa posadíme pred seba, vodítko pustíme a pristúpime ľavou nohou tak, aby pes nemohol vyskočiť. Do pravej ruky vezmeme pochúťku a mávame ňou pred psom. Súčasne dávame povel “Štekaj!”. Keď pes zašteká (na začiatku slabo a neisto), odmeníme psa pochúťkou. Pri ďalšom výcviku dbáme na to, aby štekot psa bol silný a vytrvalý.

 Zdroj: www.pes.eu.sk

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode